Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Koncepcja pracy

„Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

 Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie na rok szkolny 2017/2018

 „Książka - nasz przyjaciel, który uczy, bawi, wychowuje”

Zadanie:

Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy o świecie i informacji o różnych dziedzinach życia.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań książką.
  Tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci z wykorzystaniem informacji zawartych w literaturze.
 • Rozwijanie różnorodnych aktywności dzieci z wykorzystaniem tekstów literackich.
 • Pobudzanie wyobraźni twórczej dzieci poprzez wyrażanie własnej interpretacji utworów literackich..

Działania:

 • Organizowanie działań zapewniających dzieciom ciągły kontakt z książką i tekstem.
 • Codzienne czytanie dla dzieci. Kontynuowanie udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej  aktywności artystycznej dzieci  - twórczość słowna dzieci, zabawy w teatr.
 • Organizowanie konkursów dla społeczności przedszkolnej dotyczących znajomości literatury dziecięcej.
 • Wykorzystywanie tekstów literackich do rozwijania wyobraźni twórczej dzieci.
 • Współpraca z Biblioteką Powiatową i Miejską, zajęcia w w/w.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów pobudzania i wyzwalania zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy o świecie i informacji o różnych dziedzinach życia.
Zastosowane zostaną narzędzia badawcze: ankieta dla dzieci i nauczycieli, karty obserwacji dzieci, karty kontroli dokumentacji nauczyciela.
Ewaluacja prowadzona będzie na bieżąco w ciągu roku szkolnego, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym. Ocena dokonana po roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

 • W salach przedszkolnych funkcjonują kąciki książki, pozycje wymieniane są zgodnie z tematyką.
 • Dzieci przynoszą książki z domu w celu zapoznania z nimi innych dzieci.
 • Literatura dziecięca wykorzystywana jest podczas rozwijania różnorodnych aktywności dzieci.
 • Dzieci są świadome wartości książek jako źródła wiedzy o świecie i informacji o różnych dziedzinach życia.
 • Nauczyciele we współpracy z rodzicami zapewniają dzieciom codzienny kontakt z książką, tekstem czytanym.
 • Dzieci  korzystają z zasobów bibliotek i księgarni.