Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Opłaty

Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie postanowień Uchwały Nr LVI/550/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadzonych przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2018 r., poz. 3576), z dniem 1 października 2018 r., następuje zmiana sposobu dokonywania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Opłaty uiszczane będą w dniach od 10 do 15 w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego.
Wpłaty gotówkowe za przedszkole za miesiąc wrzesień, przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach od 10.10.2019r. do 15.10.2019r., w godzinach 8:00-15:00.

Stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł:
śniadanie - 2,70 zł
obiad - 3,30 zł
podwieczorek - 2,50 zł

Wpłat dokonywać można również na konto bankowe Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie:

BGŻ BNP PARIBAS 37 2030 0045 1110 0000 0164 8730

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, numer grupy, do której dziecko uczęszcza oraz kwotę czesnego i żywienia.

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Przedszkola Miejskiego Nr 15, zlokalizowanych w Szkole podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

Od 1 lutego 2018 roku można dokonywać wpłaty za wyżywienie dziecka bezpośrednio na konto szkoły lub tak jak dotychczas u intendenta (wpłata gotówkowa).
Przed dokonaniem pierwszej wpłaty Rodzic zobowiązany jest zgłosić się do intendenta w celu uzyskania informacji o obowiązujących zasadach dokonywania wpłat na konto szkoły.

Zasady płatności za wyżywienie dziecka w oddziałach przedszkolnych Przedszkola Miejskiego Nr 15, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły  w Kutnie na konto Szkoły Podstawowej Nr 9.

 1. Od 5 dnia każdego miesiąca informację rodzic uzyskuje u wychowawcy w grupie przedszkolnej lub intendentki szkolnej o wysokości wpłaty za bieżący miesiąc.
 2. Rodzic ma obowiązek wpłacić na konto szkoły dokładnie taką kwotę jaka jest podana. Nie wolno zmieniać kwoty, ani jej zaokrąglać!
 3. Kwota podana do zapłacenia uwzględnia potrącenia za zgłoszone nieobecności z poprzedniego miesiąca.
 4. Pieniądze za niewykorzystane posiłki z miesiąca czerwca będą zwracane w formie gotówkowej u intendenta szkoły do dnia 30 czerwca br.
 5. Termin płatności za wyżywienie - do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Rodzic dokonuje wpłaty na rachunek:
  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły, 99-301 Kutno, ul. Jagiełły 6
  BGŻ BNP PARIBAS,
  36 2030 0045 1110 0000 0164 5450
  W treści przelewu należy wpisać:
  „PM15, wpłata za wyżywienie m-c …… 2018 r.
  Imię i nazwisko dziecka, grupa …… ”