Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Misja i wizja

Wizja przedszkola

Pragniemy przygotować dziecko do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Rozbudzimy w każdym wychowanku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość, wrażliwość, zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na inspiracje płynące od innych osób oraz szukające lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • Kształtujemy u dzieci postawę przynależności do swojego regionu, kraju.
 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i szanowane.
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z  jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami i oczekiwaniami, zainteresowaniami.
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć.
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie życia.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • Umożliwiamy rozwój w atmosferze integracji, szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, prawdy, dobra, miłości, pośredniczymy w przyswajaniu właściwych norm postępowania.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowany i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz  w wycieczkach, konkursach, przeglądach, akcjach charytatywnych.
 • Rozwijamy zainteresowania książką, literaturą dziecięcą, czytelnictwem.
 • Uczymy gry aktorskiej, umiejętności ekspresji artystycznej.
 • Umożliwiamy naukę języka angielskiego.
 • Jesteśmy współpartnerami rodziców w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe z nowoczesnym wyposażeniem, gwarantujemy bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Dysponujemy kadrą pedagogiczną, która permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna, twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody      i formy pracy.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.