Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Koncepcja pracy

„Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

 Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie na rok szkolny 2019/2020

 „Potrafimy wyrażać emocje i uczucia”

Zadania:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
Kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych.
Uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów.
Porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi.
Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
Poznawanie własnych praw i obowiązków.
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji  w różnych formach aktywności: zabawowej, pracach plastycznych, artystycznej, muzycznej, ruchowej , itd.

Oczekiwane efekty:

  1. Dzieci znają własne prawa i obowiązki.
  2. Podejmują próby oceny własnego postępowania oraz postępowania innych.
  3. Nazywają i identyfikują różnorodne uczucia i stany emocjonalne.
  4. Dzieci potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie w sytuacjach konfliktowych.
  5. Posiadają umiejętność wyrażania własnych stanów emocjonalnych w działalności np.: plastycznej, teatralnej, muzycznej, ruchowej.

Diagnozowanie rezultatów:

dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosowane narzędzia: arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, karty kontroli pracy nauczycieli.
Ocena  dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.