Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na styczeń 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Skok w Nowy Rok.
2. Babcia i Dziadek – na starej fotografii.
3. Wszędzie biało.

Cele (dziecko):

- konstruuje sensowne zdania podczas tworzenia opowiadania, podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści,
- posługuje się pojęciami dotyczącymi wyglądu ludzi, przedmiotów, miejsc, swoich wrażeń dotykowych, wzrokowych,
- współtworzy fabułę gry – opowiadania, opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny; formułuje krótką wypowiedź,
- tworzy nowe pojęcia, np. nazwy sportowców od nazw sportów,
- podaje nazwy swoich emocji, odczuć związanych z domem rodzinnym,
- porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej i opowiada jej treść.
- odczytuje informacje przedstawione w formie symboli, znaków,
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie,
- określa miejsce wskazanej głoski w wyrazie, różnicuje głoski w i f, s i sz, czyta globalnie wyrazy: parasol, lody, balon,
- rozpoznaje i nazywa litery: p, y, b, stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmów z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych, wskazuje charakterystyczne cechy pór roku,
- interesuje się zegarem, termometrem, przestrzega zasad zgodnego współdziałania,
- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawienia z okazji Święta Babci i Dziadka, odgrywa przydzieloną mu rolę,
- wymienia fizyczne właściwości wody, śniegu, lodu,
- wyjaśnia zmiany w stanie skupienia wody, rozumie proces krążenie wody w przyrodzie.
- obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji,
- podejmuje próby przewidywania wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go,
- zachowuje ciszę podczas zabaw, które tego wymagają, panuje nad emocjami w sytuacji przegranej,
- dostrzega następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy, posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
- tworzy kalendarz swoich zajęć, rozdaje przedmioty tak, aby było wszędzie tyle samo,
- porusza się w przestrzeni według poleceń N., np. idź do tyłu, określa co najmniej dwie cechy wskazanego przedmiotu,
- układa w szeregi obrazki przedstawiające ludzi, zwierzęta, przedmioty itp. zgodnie z poleceniem N., np. od najstarszego do najmłodszego, od najmniejszego do największego,
- tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5,
- określa liczebność elementów w zbiorze, manipuluje przedmiotami (dokładanie, odkładanie) i ustala wynik po zmianie,
- dodaje i odejmuje na konkretach i ustala wynik, dodaje w pamięci. Określa, ile to jest o jeden więcej,
- porównuje liczebność dwóch zbiorów, sprawnie wypycha elementy z Wycinanki i łączy je zgodnie z instrukcją,
- sprawnie wycina po linii prostej i łamanej, odrysowuje kształty od szablonu, maluje portret babci i dziadka,
- lepi z plasteliny, składa obrazki z pamięci, rysuje z pamięci wskazany ornament na kartce bez liniatury.
- dostrzega pauzę w linii melodycznej i akcentuje ją, przedstawia muzykę ruchem z wykorzystaniem np. apaszki,
- akompaniuje i improwizuje na instrumentach perkusyjnych podczas śpiewu, reaguje na akcent muzyczny, tańczy polkę.
- sprawnie ustawia się w kole i szeregu, ilustruje ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych,
- z zaangażowaniem wykonuje zadania ruchowe wyznaczone przez N., przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

Wierszyk: „Nowy Rok” - Helena Bechlerowa

Idzie Nowy Rok, lasem, miastem, polem.
Za nim idzie czworo dzieci, każde z innym parasolem.
Jeden parasol – niby łąka: kwiaty na nim i biedronka.
A na drugim kłosy żyta, mak jak płomyk w nich zakwita.
Na tym trzecim nie ma kłosów ani kwiatów i biedronek,
tylko liście kolorowe –złote, rude i czerwone.
Czwarty – pięknie haftowany, srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem...
Teraz nazwij wszystkie dzieci, które niosą parasole!

Piosenka: „Pory roku” - sł. Stanisław Karaszewski
                                       muz. Tomasz Strąk  

I Cztery pory ma rok cały,
  każda inna oczywiście.
  Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
  lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima,
        cztery pory rok nasz ma.
        Każda różne zna zabawy,
        każda w co innego gra.

II Wiosna lubi rower, piłkę,
   lato, łódki i kajaki.
   Jesień rolki, hulajnogi,
   zima narty, łyżwy, sanki.

Ref: Wiosna...

III Wiosna stawia babki z piasku,
    lato kąpie się w basenie,
    jesień spaceruje w lesie,
    zima śnieg w bałwana zmienia.

Ref: Wiosna...

 

Piosenka: „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”

I Moja Babcia i mój Dziadek
  to wspaniali są dziadkowie.
  Dziadek mnóstwo zna zagadek,
  Babcia bajkę nam opowie.

Ref: Bo na świecie nie znajdziecie
       takich bajek i zagadek,
       jakie wnukom opowiada
       moja Babcia i mój Dziadek.

II Poprosimy naszą Babcię:
   Babciu, z tajemniczą miną
   opowiadaj swoją bajkę,
   a za każdym razem inną.

Ref: Bo na świecie...

III Posadzimy teraz Dziadka
    na fotelu wiklinowym.
    Dziadku, powiedz nam zagadkę,
    całkiem nową prosto z głowy.
Ref: Bo na świecie...